Program „MOJA WODA”

gregmont

program "moja woda"

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie obejmuje również nieruchomości, na których dopiero planowana jest budowa domu lub budowa jest w trakcie, jednakże budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dofinansowania. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE MOJA WODA?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji:

– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania)

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”)

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń

– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE MOJA WODA?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 80 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Warunki uzyskania dotacji:

– minimalna wysokość kosztu zadania wynosi 2000 zł,

– minimalna łączna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 m³.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w terminie od 22 marca 2021 r.  do czasu rozdysponowania puli środków.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?

 Tę informację oraz całą niezbędną dokumentację do złożenia można uzyskać pod tym linkiem https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania